moeder en dochter in conflict

Bureau Jeugdzorg, taken en verantwoordelijkheden

moeder en dochter in conflictHeb je wel eens van Bureau Jeugdzorg gehoord? Het is goed om te weten wat Bureau Jeugdzorg kan doen en waar zij voor verantwoordelijk zijn. In dit artikel wordt de vraag beantwoord en kom je meer te weten over de taken van Bureau Jeugdzorg.

Wat is Bureau Jeugdzorg?

Bureau Jeugdzorg is een stichting met een Raad van Bestuur, een Ondernemingsraad en een Cliëntenraad. De Inspectie Jeugdzorg houdt toezicht op de werkzaamheden van Bureau Jeugdzorg. Bureau Jeugdzorg komt op voor de belangen van jeugdigen, die zich niet kunnen of mogen ontwikkelen zoals wenselijk is. Bureau Jeugdzorg is een hulpverlenende instantie voor jeugdigen. Zij is echter ook een luisterend oor voor de ouders of verzorgers van die jeugdigen en de begeleiders. Zij geeft tevens adviezen. Kinderen worden geholpen op weg naar volwassenheid. Ze krijgen extra aandacht en ondersteuning.

 • Bureau Jeugdzorg organiseert de juist hulp en professionele zorg voor de jeugdigen. In januari 2015 is de nieuwe Jeugdwet ingegaan. De gemeenten zijn vanaf die datum zowel bestuurlijk alsook financieel verantwoordelijk voor hulp en zorg bij opvoeding van jeugdigen, die dat nodig hebben.
 • De gemeenten zijn tevens verantwoordelijk voor de uitvoering van kinderbeschermende maatregelen en jeugdreclassering.
 • De gemeenten hebben er een zware taak bij gekregen. Heb je voor je kind hulp nodig dan is de eerste stap, de stap naar de gemeente. De gemeente heeft opvoedondersteuners in dienst. Je krijgt een gesprek met een opvoedondersteuner en deze schat de situatie in en wat je nodig hebt voor de opvoeding van het betreffende kind.
 • Je krijgt handvatten aangereikt, soms krijg je als ouder ook wat verlichting voor de zware opvoedkundige taak, door een kind een weekend-, of zaterdagopvang aan te bieden. Denk aan een PGB waarvoor je een indicatie moet hebben.
 • Er kan ook iemand worden aangesteld vanuit een zorgkantoor die jouw kind gaat begeleiden. Vaak is dit het geval bij kinderen die autistisch zijn of een aanverwante stoornis. Ook kan deze hulp en zorg ingezet worden bij andere mentale of fysieke beperkingen.
 • Soms zetten de ouders zelf de eerste stap om hulp te zoeken of vragen te stellen hoe nu verder? Het is ook goed mogelijk dat een school aan ouders in een gesprek laat weten dat er problemen zijn met het kind waarvoor zij deskundige hulp moeten zoeken. Ook in dat laatste geval is de opvoedondersteuner de eerste bij wie je aanklopt.

Taken Bureau Jeugdzorg

Voor een jeugdige die is aangemeld bij Bureau Jeugdzorg wordt een veilige plek gezocht, als het thuis (even) niet meer gaat. Dat kan verschillende redenen hebben: ruzie ouders, kindermishandeling, drugs- en alcoholmisbruik ouders. Het is echter ook mogelijk dat de jeugdige thuis niet te handhaven is door agressief gedrag bijvoorbeeld.

 • Bij Bureau Jeugdzorg komen kinderen in de leeftijd van 0 tot 23 jaar. Bureau Jeugdzorg werkt samen maatschappelijk werk, Bureau Halt, de GGD, de Kinderbescherming en thuiszorg. Deze laatste ziet een gezin met regelmaat.
 • De thuiszorg signaleert problemen en als die dusdanig groot zijn of als er twijfel is over het welzijn van de kinderen, dan neemt zij of hij contact op met Jeugdzorg. Je kunt anoniem een melding doen.
 • De vervolgstappen worden door Bureau Jeugdzorg gedaan. Het is onnodig om te vermelden dat Bureau Jeugdzorg geheimhoudingsplicht heeft en moet zorgen voor de privacy van haar cliënten. Bureau Jeugdzorg kan naast een uithuisplaatsing ook zorgen voor hulp in het gezin, of voor extra aandacht en zorg aan de jeugdige(n).
 • Alle ontwikkelingen worden gerapporteerd. Bureau Jeugdzorg heeft de taak kinderen en jeugdigen te beschermen, zij staat 24 uur paraat voor spoedeisende hulp, denk aan crisisopvang.
 • Ook jeugdreclassering valt onder haar taak. Jeugdreclassering is het intensief begeleiden en controleren van jeugdigen (tussen de 12 en 18 jaar), die een strafbaar feit hebben gepleegd of daarvan worden verdacht.
 • Ook regelmatig schoolverzuim kan een aanleiding zijn om jeugdreclassering toe te passen.
 • Veilig Thuis' valt in bepaalde gemeenten onder Bureau Jeugdzorg.

Verantwoordelijkheid Bureau Jeugdzorg

Bureau Jeugdzorg valt onder de verantwoordelijkheid van de gemeente. Het Bureau wordt gecontroleerd door de Inspectie Jeugdzorg.

 • De gemeenten hebben opvoedondersteuners in dienst die de gesprekken voeren met de ouders, verzorgers, begeleiders als kinderen extra aandacht en/of zorg nodig hebben. Van daaruit wordt er een plan opgesteld welke professionele hulp of zorg nodig is en deze zal ingezet worden.
 • Bureau Jeugdzorg houdt uiteraard vinger aan de pols. De zorg kan ook betekenen dat er een jeugd GGZ traject ingezet gaat worden, jeugdreclassering of kinderbeschermende maatregelen. Het ligt aan de hulp of zorg die nodig is, deze inschatting zal worden gemaakt en de beslissing zal worden genomen om een jeugdige zo goed mogelijk te gaan begeleiden en/of controleren. In dat laatste geval, controleren, komt jeugdreclassering om de hoek, een voorbeeld kan zijn: een jeugdige die vaak op school verzuimt.
 • Bureau Jeugdhulp is er voor kinderen tot 23 jaar, dat wil echter niet zeggen dat ouders, verzorgers en begeleiders niet kunnen aankloppen. Zij zullen te woord worden gestaan en op een professionele manier verder worden geholpen bij hun zoektocht naar de juiste zorg en hulp voor het betreffende kind.
 • Ook leerkrachten kunnen aankloppen bij een vermoeden van kindermishandeling, slechte verzorging van de kinderen thuis enz. Een leerkracht kan vermoeden of zien dat een kind zich anders gedraagt, afwezig is enz. Veel signalen worden op school zichtbaar, maar ook de thuiszorg heeft daarin een belangrijke taak. Zij kent het gezin vaak erg goed en weet wat er speelt. Er mag uiteraard altijd anoniem een melding van een vermoeden van mishandeling, misbruik, drugsgebruik enz. worden gedaan. Ook emotionele verwaarlozing hoort daarbij, al is dat niet altijd zo duidelijk te zien en duidelijk te maken aan derden.
 • Bureau Jeugdzorg heeft dus een grote verantwoordelijkheid voor de jeugdigen die een minder goede, slechte opvoeding genieten, een slechte jeugd hebben om welke redenen dan ook. Maar ook de hele maatschappij heeft de plicht om hieraan te werken.
 • Buren, ouders van vriendjes en vriendinnetjes, leerkrachten, een huisarts, een wijkagent, allemaal hebben zij te taak om zaken die niet door de beugel kunnen en waarvan kinderen de dupe zijn, deze te melden. Of de schuld bij de ouders ligt of bij het kind zelf doet niet ter zake.
 • Wat wel ter zake doet is dat er hulp en of zorg geregeld moet worden. Voor het betreffende gezin is dat vaak moeilijk te accepteren, maar achteraf zullen ze blij zijn met de professionele hulp en zorg en het feit dat ze niet alleen staan met hun problematiek. Vaak moeten ouders hulp krijgen om hun kinderen goed te kunnen verzorgen als zij zelf nooit het juiste voorbeeld hebben gekregen.
 • Bureau Jeugdzorg wordt vaak verweten dat zij niet goed heeft gehandeld als het in een gezin helemaal uit de hand is gelopen en er zich een drama heeft afgespeeld. Oordeel echter niet te snel, er kunnen namelijk hele complexe situaties zijn.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Auteur: Hans
Aantal keer gelezen: 8296x
Toegevoegd: 30-06-2016 09:56
Gewijzigd: 18-07-2016 00:55

Relevante links

Categorieën

Er zijn reeds 3776 artikelen toegevoegd op deze website.
De copyrights van infobron.nl zijn van toepassing!