jonge man in de handboeien

Bureau Halt, taken en verantwoordelijkheden

jonge man in de handboeienJongeren kunnen met Bureau Halt in aanraking komen. Maar weet jij wat Bureau Halt doet en wat de taken en verantwoordelijkheden zijn? In dit artikel worden de vragen beantwoord en kom je meer over Bureau Halt te weten.

Wat betekent Bureau Halt?

Bureau Halt betekent Bureau H(et) Alt(ernatief). Bureau Halt is een instantie die zich inzet om criminaliteit onder jeugdigen te voorkomen, te bestrijden en te bestraffen. Zij werkt samen met maatschappelijk werk, veilig thuis, Bureau Jeugdzorg en alle andere instanties die hulp bieden aan jongeren die dat nodig hebben, die door omstandigheden thuis of elders in de problemen zijn of dreigen te komen.

Bureau Halt is bij de meeste mensen bekend om de alternatieve straf die jongeren krijgen opgelegd als zij vuurwerk in hun bezit hebben en/of afsteken wanneer dat niet geoorloofd is, ook als je denkt aan de vernielingen door jongeren rondom Oudjaar en Nieuwjaar komt Bureau Halt in zicht. Misschien zie je deze jongeren wel eens met een vuilniszak door de berm lopen om zwerfvuil op te ruimen. Dit is een voorbeeld van een alternatieve straf, die opgelegd wordt door medewerkers van Bureau Halt. Bij Bureau Halt komen jeugdigen tussen de 12 en 18 jaar terecht als zij zich hebben misdragen. Denk aan kleine vergrijpen, zoals diefstal en schoolverzuim. De jeugdige 'crimineel' komt dan niet met Justitie in aanraking, maar hij of zij krijgt een leerstraf, een leeropdracht of werkstraf opgelegd door Bureau Halt. Het is belangrijk dat je als ouder weet wat Bureau Halt kan betekenen voor jongeren. Soms kom je er vroeg of laat mee in aanraking, dit kan altijd gebeuren.

Wat zijn de taken van Bureau Halt?

De eerste vestiging van Bureau Halt werd in 1981 in Rotterdam opgezet. De reden daarvan was dat het vervolgen van jonge kleine criminelen de samenleving veel geld kostte, vanwege de bureaucratie die een vervolging met zich meebrengt. De jongere werd soms pas na een half jaar 'bestraft' voor zijn daad. Bureau Halt straft meteen en dat heeft meer effect. Bureau Halt heeft voor de jongere het voordeel dat hij of zij geen strafblad krijgt. Als je met Justitie in aanraking komt is dat wel het geval. Een strafblad draag je levenslang met je mee. Je schrikt wellicht als je hoort dat er per jaar ongeveer 18.000 jeugdigen tussen 12 en 18 jaar bij Bureau Halt terecht komen. Het zijn meestal de politie en de leerplichtambtenaar die de jongeren doorverwijzen na het plegen van een strafbaar feit. Halt geeft naast een leerstraf, een leeropdracht of een werkstraf ook voorlichting. Zij geeft voorlichting op scholen (omgaan met vuurwerk). Dit gebeurt ter voorkoming van criminaliteit.

Ook biedt zij ondersteuning aan ouders en verzorgers bij de opvoeding van hun kind(eren), indien deze van het rechte pad af (dreigen te) gaan. De jongeren die bij Bureau Halt worden aangemeld worden door de medewerkers opgevangen. Er wordt met hen gepraat, er wordt een leerstraf, een leeropdracht of werkstraf opgelegd. Er wordt uiteraard bekeken of de opgelegde taak wordt uitgevoerd. Ouders worden steeds meer betrokken als hun kind (jongere) de fout in is gegaan. De jongere moet zijn of haar excuses aanbieden aan het slachtoffer of aan de gedupeerde. Soms moet financiële schade worden vergoed. Er wordt intensief contact onderhouden door Bureau Halt met de aangemelde jongere. De regels betreffende de inhoud en de duur van de straf worden door het Openbaar Ministerie opgesteld.

Wat zijn de verantwoordelijkheden van Bureau Halt?

Bureau Halt kent veel verantwoordelijkheden naar de jonge criminelen toe en naar de rest van de samenleving. Veel ouders juichen het toe dat Bureau Halt wordt ingeschakeld als hun kind bijvoorbeeld voortdurend spijbelt en zij (ouders en/of verzorgers) dit niet meer in de hand hebben, omdat het kind het gezag niet accepteert en graag de grenzen overgaat. Bureau Halt neemt een moeilijk stuk van de ouders over. Eigenlijk is overnemen niet het juiste woord, want Bureau Halt probeert samen met de ouders moeilijkheden op te lossen en ze spreken samen over de problemen. Bureau Halt ondersteunt ouders waarvan het kind dreigt te ontsporen. Dit is een belangrijke taak, maar zij heeft nog veel meer taken. Onderstaand volgt een overzicht:

 • Voorkomen van kleine criminaliteit, dit gebeurt onder andere door het geven van voorlichting op scholen;
 • Bestrijden van kleine criminaliteit;
 • Bestraffen van kleine criminaliteit, door een leerstraf, een leeropdracht of werkstraf op te leggen;
 • Voorlichting geven aan jongeren bijvoorbeeld over het gevaar van vuurwerk, hoe om te gaan met vuurwerk;
 • Voorlichting geven aan ouders en verzorgers bij opvoedproblemen, het oppikken van signalen bij drugsgebruik enz.
 • Intensief contact met de jeugdige crimineel, zodat deze niet in herhaling valt;
 • De jonge crimineel straffen, als hij of zij de fout is ingegaan meteen op het matje roepen;
 • Een gepaste straf opleggen;
 • Er dient een preventieve werking uit te gaan van Bureau Halt, een waarschuwing zodat delicten voorkomen worden en de jonge crimineel later niet in de grote criminaliteit terecht komt.

Wie komen er bij Bureau Halt?

Jonge criminelen komen bij Bureau Halt. Meestal worden zij daar heen gestuurd door de politie of een leerplichtambtenaar. De leeftijd van deze jongeren ligt tussen de 12 en 18 jaar. Voor een kind dat jonger is dan 12 jaar en een delict heeft gepleegd heeft Bureau Halt Stop-reactie ontwikkeld. Wat gebeurt er als je daarmee in aanraking komt? Stop-reactie gaat als volgt te werk:

 • Er wordt een kind aangemeld;
 • Er komt een gesprek met ouders en kind;
 • Er volgt soms een verwijzing naar Jeugdzorg, daarvoor moeten één of meer redenen zijn, die tijdens het gesprek duidelijk zijn geworden; 
 • De jonge crimineel moet schriftelijk of mondeling zijn of haar excuses maken aan het slachtoffer;
 • De jonge crimineel moet de schade herstellen;
 • Hij of zij moet een huiswerkopdracht maken, die betrekking heeft op de zaak;
 • Er volgt een eindgesprek.

Bureau Halt is er voor de 12 tot 18 jarigen die "de fout in gaan" en voor de eerste keer met politie in aanraking komen. Er wordt een leeropdracht, een leerstraf of een werkstraf opgelegd, afhankelijk van het strafbare feit. Wanneer een jongere wordt aangemeld volgt er een gesprek met de medewerker van Bureau Halt. De kleine crimineel moet schriftelijk of mondeling excuses aanbieden aan zijn of haar slachtoffer. Een werkstraf kan 20 tot 200 uren duren, er kan daarnaast ook een leerstraf of leeropdracht worden opgelegd. Dit laatste is een huiswerkopdracht over het delict (het strafbare feit) dat de jongere heeft begaan. Indien mogelijk moet de aangebrachte schade in veel gevallen worden hersteld. De jonge crimineel wordt begeleid tijdens de werkstraf. De werkstraf bestaat uit werken in de zorg, bij de gemeente.






                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Auteur: Hans
Aantal keer gelezen: 4960x
Toegevoegd: 30-06-2016 10:04
Gewijzigd: 18-07-2016 23:11

Relevante links

Categorieën

Er zijn reeds 3776 artikelen toegevoegd op deze website.
De copyrights van infobron.nl zijn van toepassing!