Het Loonbegrip en de arbeidsovereenkomst

Het Loonbegrip en de arbeidsovereenkomst

Het Loonbegrip en de arbeidsovereenkomstDit artikel gaat vooral in op de uitzonderingen van loonbetaling. Art 7: 628 BW: Geen arbeid voor risico werkgever. Uitgegaan wordt van toerekening naar redelijkheid. Hierbij wordt gekeken voor wie het risico is voor het niet kunnen verrichten van arbeid, oftewel de redelijkheid. Werknemer heeft toch aanspraak op loon als hij de arbeid niet heeft kunnen verrichten door een oorzaak die in redelijkheid voor rekening van de werkgever hoort te komen:

1. Normaal Bedrijfsrisico

a. Ziekte, dood werkgever ( erfgenamen kunnen het bedrijf voortzetten)

b. Bedrijfssluiting wegens verbouwing

c. Collectief vastgestelde vakantie

d. Weersomstandigheden

e. Concurrentie.

f. Overtreding Arbo-wet, waardoor geen arbeid kan worden verricht

g. Mag niet eenzijdig arbeidsduur aanpassen ( art 8 BBA )


Geen normaal bedrijfsrisico

a. Brand en blikseminslag

b. Terroristische aanslagen

c. Oorlogssituaties

d. Extreem hoog water


2. Risicosfeer werkgever-werknemer

Omstandigheid dat noch werkgever noch werknemer is te verwijten, nagaan wiens risicosfeer. Bijvoorbeeld werkstaking, in principe geen recht op doorbetaling.


Uitzondering op geen loon bij staking;

Art. 29 lid 1 Arbo-wet. Tevens: als een werknemer terrein niet kan betreden, maar wel wil werken. Deze werknemers worden de werkwilligen genoemd. HR 7 mei 1976, een dergelijke omstandigheid ligt meer in de risicosfeer van de werkgever. En heeft dus recht op loondoorbetaling.


HR 21 december 1973 Schelde II 

Betrof ook de staking van 17 en 18 februari, Hier ging het echter om een werknemer in dienst van een andere werkgever dan de KMS, te weten een werknemer in dienst van de onderneming, deze vordert loonbetaling over de periode 17 & 18 februari. Hij had toen namelijk niet de kans om de door zijn werkgever opgedragen arbeid, die hij moest verrichten op de werf van KMS, daadwerkelijk te verrichten door het toedoen van stakende werknemer van KMS.HR:de onbereikbaarheid van de werkplaats, in de verhouding werkgever - werknemer komt eerder voorrekening van de werkgever dan voor de werknemer, omdat zij het was die het op die plaats verrichten van werk had aangenomen en zij er voor koos de collega voor haar te laten werken.


Er zijn 2 soorten werkstakingen; HR 7 mei 1976

1. Georganiseerde werkstaking als pressiemiddel om arbeidsvoorwaardelijke eisen van werknemers kracht bij te zetten. risicosfeer werknemer als groep is gelegen. Omdat ze daarvan later profijt hebben. Geen baat bij de staking, dan recht op loon, zeker als hij zijn baas heeft geprobeerd hem ergens Anders te plaatsen.

2. Incidentele protestacties van korte duur door klein aantal werknemers. Meer in de risicosfeer van de werkgever.

Beperking loondoorbetalingrisico

Schriftelijk in de iao, duur maximaal 6 maanden, Dan hoef je alleen maar de daadwerkelijke gewerkte uren te betalen. Art 7.628BW. CAO Geldt niet voor ziekte! 

Voorwaarden loonbetaling werkgever

1.       Bereid om bedongen arbeid te verrichten HR 1987

Noodzakelijk is dat de werknemer bereid is om de bedongen arbeid te verrichten. Alleen omdat iemand elders gewerkt heeft, wil niet zegen dat hij geen bereidheid heeft gehad om het oorspronkelijk overeengekomen werk uit te voeren.

De bereidheid bewijslast rust op werknemer.

2.              Overeengekomen arbeid. Ook andere passende arbeid voor arbeidsongeschikte werknemers.         

3.       Wegens ziekte


Art. 7:629 lid 1 BW. Bij arbeidsongeschiktheid moet het loon voor 70% worden doorbetaald, ook al is de ziekte ontstaan in privésfeer.


Ziekte 

Moet wel objectief bepaalbaar zijn. Er moet eenduidige, consistente en naar behoren medisch gemotiveerde en verantwoorde opvatting bestaan dat aannemelijk is dat de werkzaamheden door de betrokken werknemer niet kunnen of mogen worden uitgevoerd.


Situationele arbeidsongeschiktheid

Ziekte als gevolg van omstandigheden in de werksfeer, inclusief de houding van de werkgever of collega werknemers. Ziekmakende omstandigheden die voor rekening van de werkgever dienen te komen..

1ste 2 dagen van ziekte: Werkgever en werknemer kunnen vooraf afspreken dat geen loon betaald wordt gedurende de eerste dag of eerste twee dagen van de arbeidsongeschiktheid (art. 7:629 lid 9 BW. Van deze regel mag niet worden afgeweken.


Samentelregeling art 7.629 lid 10

Samentelregeling Loondoorbetaling en zwangerschap en bevalling. Betrekking op de periode die niet wordt bestreken door het zwangerschap en of bevallingsverlof. Zwangerschapsverlof knip je eruit, geen loondoorbetalingsverplichting omdat je een uitkering krijgt. Ziekte voorafgaand aan de zwangerschap is ziekte na bevalling, is samenstelling sprake van een doorlopende ziekte.


Uitzonderingen loondoorbetalingsverplichting

Informatie moet wezenlijk zijn om de functie te vervullen.


Opzettelijk veroorzaken ziekte

Of, hij de ziekte heeft veroorzaakt door eigen opzet. ( geen sport, cosmetische operatie) Opzet van werknemerskant moet gericht zijn op veroorzaken van de ziekte. Werknemer die tegen willens en weten door de werkgever daarop gewezen is in de uitoefenen van nevenwerkzaamheden kan loondoorbetaling wegens ziekte verspelen. Handeling moet gericht zijn op het werkelijk ziek worden, dat komt BIJNA niet voor. Het weigeren van het volgen van advies. Denk ook aan de gevolgen in geval van een vaststellingsovereenkomst.

 

 'Gedurende zekere tijd' in de arbeidsovereenkomst

 

Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd:

1. In tijdseenheden

a. Kalendermatig bepaalde tijd ( einddatum, maanden, aantal dagen )

b. Tijdseenheid, ( uren )

2. Moet objectief bepaalbaar zijn. Datum gebeurtenis waar je géén invloed op hebt             ( vervanging tijdens zwangerschap ) einddatum ligt niet op voorhand vast, ligt aan de datum van de bevalling. Einde overeenkomst niet bepaald door gedrag van de betrokken partijen. Toekomstige zekere gebeurtenis.

 

Vervanging zieke werknemer, ontbindende voorwaarde als niet duidelijk is of deze terugkeert dan is er sprake van een toekomstige onzekere gebeurtenis.

 

3. Hierin staat niet vast of de voorwaarde ook zal intreden. Toekomstige onzekere gebeurtenis. Duur van de overeenkomst ligt niet vast, kan, maar hoeft niet in strijd te zijn met het ontslagrecht. Voorbeeld is een uitzendbeding art 7:691 lid 2 BW, omdat onzeker is wanneer de inlener er een beroep op doet. Uitzendbeding kan nooit van rechtswege eindigen, moet worden opgezegd! Flexwet.

 

Niet toelaatbaar: rechtswege eindigt als onderneming wordt verkocht

Toelaatbaar: werk benodigde toegangspas tot luchthaven wordt ingetrokken, op een dergelijke beslissing heeft de werkgever geen invloed.

Voortzetting:

Uitdrukkelijk: Werknemer en werkgever spreken af dat deze wordt voortgezet. Stilzwijgend: art 7:668 lid 1, iao word zonder tegenspraak een jaar voortgezet.

 

Zonder tegenspraak

Is sprake als de werknemer en werkgever de iao aangegaan voor bepaalde tijd feitelijk voortzetten, dus zonder uitdrukkelijk een nieuwe iao aan te gaan. Dat moet worden afgeleid uit de gedragingen vlak voor of na de einddatum van de desbetreffende overeenkomst. Is er sprake van tegenspraak en is door partijen verder voor de duur van de nieuwe iao niet afgesproken, dan is er sprake van een arbeidsovereenkomst aangegaan voor onbepaalde duur.


Vroegere voorwaarden

Stilzwijgend: blijven vroegere voorwaarden gelden. Boetebeding en concurrentiebeding gaan stilzwijgend mee, zie schriftelijkheidsvereiste. Maar daar gelden uitzonderingen op

  • Voortzetting duurt niet langer dan een jaar , wat als in 1ste instantie contract voor 2 jaar was?
  • Kan worden omgezet in contract voor onbepaalde tijd
  • Proeftijdbeding is niet geldig
  • Loondoorbetalingrisico kan maar voor maximaal 6 maanden art 7:628 BW

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Auteur: uitvaartverzekering
Aantal keer gelezen: 1389x
Toegevoegd: 22-04-2020 13:19
Gewijzigd: 06-02-2023 20:02

Relevante links

Categorieën

Er zijn reeds 3717 artikelen toegevoegd op deze website.
De copyrights van infobron.nl zijn van toepassing!