Het dagteken de Rode Draak in de Maya astrologie

Het dagteken van de Rode Draak in de Maya astrologie

Het dagteken de Rode Draak in de Maya astrologieIn de Maya astrologie zoals die vervat is in het systeem van de Tzolkin telling, bestaan 20 dag-tekens. Het eerste dag-teken is de Rode Draak. Dit teken staat voor de oerwateren waarin alle leven ontstaat. Het staat voor voeding en voor de oermoeder. Wie geboren is op deze dag van de Rode Draak is sensitief en sensueel. Deze dag zou geschikt zijn om met een nieuwe onderneming te beginnen.

De Tzolkin jaartelling van de Maya

De mystieke Maya-tzolkinkalender die negen maanden duurt, is een van de gehanteerde jaartellingen van het oude Maya-volk. Ook vandaag nog wordt deze kalender door het Maya-volk gehanteerd. Tzolkin betekent dag telling, kin betekent dag.De tzolkin-kalender is sinds ongeveer het jaar 2000 opnieuw onder de aandacht gekomen en wordt nu ook door westerlingen geraadpleegd omdat het inzicht verschaft in de dynamiek en karakteristieken van dagen en tijdsperioden. Het negen maanden durende systeem is te vergelijken met astrologie, in die zin dat elk mens een van de 20 tekens vertegenwoordigt en men daaruit het karakter en de aanleg kan afleiden.

De Tzolkin jaartelling staat voor een creatief cyclisch proces

De negen maanden durende Maya-tzolkinkalender staat volgens de Maya van vroeger en nu voor een goddelijk scheppingsproces, dat zich in negen maanden voltrekt, dit zijn 260 dagen. Dit mystieke jaar is onder te verdelen in perioden van 20 keer 13 dagen, dit zijn 20 dagtekens of "gezichten" van de dag en 13 tonen, de dynamiek van de getallen 1 tot en met 13. De tijd wordt hier gezien als cyclisch, een spiraal.

De Maya-tzolkinkalender is opnieuw onder de aandacht gekomen in de periode voorafgaand aan 2012 toen velen dachten dat er een grote omwenteling in het bewustzijn zou plaatsvinden en anderen dachten dat de aarde en haar bewoners aan hun einde zouden komen. Dit werd gedacht op basis van het gegeven dat er volgens de Maya-jaartelling een belangrijke tijdsperiode af zou lopen in deze periode. Het was de voltooiing van de 26.000 jaar durende omloop van ons zonnestelsel, deze grote omloop kwam aan haar eindpunt, maar dit is tevens weer een nieuw startpunt. Net zoals aan het einde van een jaar weer een nieuw jaar begint.

Het dagteken de Rode Draak staat voor een initiërende kracht

Met het eerste teken van de Rode Draak begint het tzolkinjaar. Dit eerste teken initieert het jaar en geeft tevens aan de eerste dertien dagen haar kracht mee. Zonder de energie die dit teken symboliseert zou er geen gemanifesteerd leven zijn. Eerst was er chaos, daaruit ontstond het leven. Haar elementen zijn water, aarde en vuur en overvloed is haar eigenschap. De Rode Draak is de sfeer van de oerwateren waaruit alle leven ontspringt. Een begin wordt gemaakt.

Elk begin wordt gevoed door de energie gesymboliseerd door de Rode Draak

Een dag die in het teken staat van de Rode Draak, is een dag die een zeer krachtige impuls tot beginnen bevat. De Rode Draak staat voor de evolutie, voor dat wat op een hoger plan gebracht kan worden. De geestelijke impuls wordt gematerialiseerd, gerealiseerd. Maar belangrijk is de basis. Daar gaat de Rode Draak in eerste instantie over. Een zeer belangrijke kwaliteit die de Rode Draak symboliseert is: voeding. Datgene wat tot leven gebracht wordt moet gevoed worden, vanaf het begin en gedurende het hele proces. Zo is de Rode Draak een dragende en koesterende kracht. Het is de oermoeder. De Rode Draak kan zowel een dynamische, impulsieve als juist een aardse, trage, maar grondige energie geven.

De beschermende en dragende kracht van de oermoeder

In de oerwateren leeft de levenskracht zelf. De Maya's hebben haar de Rode Draak genoemd: Imix (Im betekent baarmoeder). Anderen noemen deze kracht de voedende oergodin, of de oermoeder. Het is de kracht van moeder aarde zelf. Al wat leven wil moet gevoed worden, gevoed door de levensstroom, gedragen door de tijd heen, beschermd worden in haar ontwikkeling, met al haar fasen en kwetsbaarheden. Het is de dragende, beschermende en barende kracht van de baarmoeder. Deze draagt en voedt de zielsvonk in elk mens.

Ontvankelijkheid en overgave, geven en ontvangen

Wat geboren wil worden en wil leven, is ontvankelijk voor voeding. De baarmoeder is ontvankelijk voor wat geboren wil worden. Zonder ontvankelijkheid is leven niet mogelijk. Geven en ontvangen zijn twee zijden van één zelfde munt. Mensen zijn van elkaar afhankelijk. Het thema van geven en ontvangen is een universeel thema dat past onder het teken van de Rode Draak.

Overgave aan de dynamiek van het bestaan

Gelukkig is degene die zich weet over te geven aan de stroom, het leven zoals het zich manifesteert. Geluk ligt in het vertrouwen in de dragende kracht van het leven welke gesymboliseerd wordt door de Rode Draak. Roeien tegen de stroom in maakt ongelukkig. De kunst is gebruik te maken van de energie die altijd aanwezig is; door rust, overgave en ontvankelijkheid is deze te herkennen. Met weinig middelen en weinig moeite kan onverwacht succes optreden. 'Go with the flow', is hier het motto. Probeer niets te verhaasten, alle goede dingen komen langzaam. Er kan meer in de maak zijn dan aan de oppervlakte al zichtbaar is. Juist in rust kan iets zich vormen. Alles begint klein en in het donker. In rust krijgt het ruimte. Wanneer actie geboden is, geeft de Rode Draak ineens de impuls om dit aan te voelen, te zien en er juist op in te spelen, het moment te pakken.

Het Maya-geboorteteken Rode Draak

Mensen die op een dag geboren zijn die valt onder het teken van de Rode Draak, hebben vaak een goed instinct. Het contact met hun lichaam is over het algemeen goed, of zou dat moeten zijn. Het is de basis. Het kan ook voorkomen dat door jeugd- of geboortetrauma, of problemen tijdens de zwangerschap er juist hierin iets is verstoord. Dan is dat wat een kracht kan zijn juist een zwakke plek. Het genezen hiervan is een belangrijk pad van ontwikkeling. Hoe dan ook is het concrete fysieke in de ruimste zin van het woord een belangrijk thema en hier is een basis (terug) te vinden.

Het innerlijke kind

Een relatie leggen met het innerlijke kind, weten wat het nodig heeft, wat het voedt, is wezenlijk voor het welzijn van elk mens. Het innerlijke kind is een belangrijk levensthema dat in de sfeer van de Rode Draak te vinden is.

Vertrouwen, behoeften en veiligheid

Het vermogen van de Rode Draak om onder alle omstandigheden te overleven is sterk ontwikkeld, maar dat beseffen ze zelf niet altijd. Dan overheerst een gevoel van onveiligheid, waar dat niet nodig is. Hulp vragen en hun eigen behoeften aan de ander kenbaar maken is niet altijd hun sterkste kant. Ze vergeten zichzelf, terwijl ze voor een ander klaarstaan. (Moeder Theresa had dit geboorteteken.) In het negatieve geval is de persoon sterk op materie gericht, dan staat bezit voor veiligheid. In het gunstiger geval, heeft de persoon een diep geworteld vertrouwen in het bestaan zelf. (Nelson Mandela had dit geboorteteken.) Vertrouwen is vooral voor hen een sleutel die onmisbaar is om werkelijk gelukkig en succesvol te zijn. Ze houden van openheid en eerlijkheid.

Gevoelsmens

Ook al laat de Rode Draak zich veiligheidshalve liever van de krachtige, zelfverzekerde kant zien, hij is een gevoelig wezen. Zijn emoties zijn bepalend voor zijn handelen en kleuren zijn waarneming. In het extreme geval, in emotionele noodsituaties wordt de Draak tijdelijk "gek". Hij zwelgt in zijn emoties, wanhoop. Hij verdwijnt in chaos en stuurloosheid. De Draak is alle oriëntatie (tijdelijk) kwijt. De Draak die zich veilig voelt is een lief, zacht mens, die graag voor je zorgt, al is dat dan wel op zijn manier, hij zou je "dood" kunnen knuffelen. Hij is warm en hartelijk.

Diepte van geestelijk inzicht

Iets in de psyche van deze personen is ten diepste afgestemd op het wonder van het bestaan, er is een besef van de grootsheid van dat waaruit alles wat bestaat voortkomt. De Draak is een diepe denker. Hij kan zich afstemmen op het kosmische geheel en inspiratie daaruit ontvangen. Hij is een originele denker, die diepe inzichten kan hebben. De Draak heeft een goed geheugen en weet nog precies alle feiten uit het verleden.

De initiatiefnemer

Rode Draken zijn zelfstandig en ondernemend. Als ze iets aanpakken dan houden ze vol totdat hun doel bereikt is. Deze mensen houden ervan nieuwe dingen te ontdekken en op te zetten. Ze zijn creatief en energiek en laten je graag weten wat ze ontdekt hebben. Ze zijn goed in staat om oplossingen te vinden voor concrete problemen. Ze kunnen impulsief zijn.

Actieve perioden afgewisseld door rustperioden

De Draak kan zeer actief zijn, en flitsend. Hij "ziet" het en ageert meteen. Dat is inspiratie. Hij begrijpt wat de toekomst nodig heeft en handelt in het heden. Een Rode Draak kan echter ook heel relaxed zijn. Hij kent perioden van niets doen die dan ineens doorbroken worden door een flitsende actie, vanuit intuïtie. De Draak heeft rust nodig om zich op te laden. Een luie Draak is te ver doorgeschoten in zijn comfortzone, veiligheid komt in de plaats van met enthousiasme het leven aan te gaan en zich steeds opnieuw te laten inspireren tot actie. Misschien is de draak diep teleurgesteld of gewond geraakt in het leven. Dan heeft hij tijd nodig om te herstellen.

Welke voeding voedt werkelijk?

Voeding in de ruimste zin van het woord is een thema van de Draak, maar niet alleen een thema van hen die op de dag van de Rode Draak geboren zijn. Iedereen kan contact maken met de energie van de Rode Draak. Vragen die men kan stellen om meer voeling te krijgen met de energie van de Rode Draak, hebben o.a. te maken met verschillende vormen van voeding. Behoeften die vervuld willen worden. Gezonde behoeften hebben te maken hebben met het oorspronkelijke zelf. Obsessieve behoeften die meer lijken op een vorm van verslaving hebben te maken met compensaties voor diep gelegen onbewuste wezenlijke behoeften en verlangens en met het ongeloof dat deze ooit vervuld zouden kunnen worden.

Vragen over vormen van voeding

  • Wat voedt mij?
  • Wat voedt mij werkelijk?
  • Herken ik wat mij voedt?
  • Waar vind ik de voeding die ik nodig heb?
  • Wordt mijn voeding bepaald door vormen van verslaving? Zo ja, probeer datgene dat diepere voeding geeft te vinden.
  • Wat is werkelijk goed voor mij?
  • Waarin vind ik werkelijk bevrediging?
Er zijn nog veel meer vragen te verzinnen die allemaal te maken hebben met het contact maken met de diepste voedingsbron, de oorspronkelijke natuur, met degene die we werkelijk zijn.

Neem de tijd voor het onderzoek

Het is aan te raden om voor dit soort vragen de tijd te nemen. Het kan als een soort van meditatie benaderd worden. Hierbij kan de vraag dieper naar binnen klinken. Genoegen nemen met snelle antwoorden belet het toegang vinden tot dieper gelegen informatie. Het is wezenlijk om de tijd te nemen om "niet te weten". Zo wordt ruimte geschapen om vanuit de diepte heldere inzichten te kunnen ontvangen. Met dit soort wezenlijke vragen kan men langere tijd, uren, dagen of zelfs maanden, jaren bezig zijn. Het is een contemplatie die veel goed kan doen.

Obsessieve behoeften of voeding vanuit een diepere bron?

Obsessieve behoeften is een ander woord voor verslavingen. Deze kent iedereen. Er bestaan gevoelens van tekortkomen. In de diepste zin is het altijd een gebrek aan liefde: eigenliefde, gevoel van eigenwaarde, het gevoel niet gezien te worden, het gevoel niet goed genoeg te zijn, zichzelf niet te durven zijn. De pijn van een diep gevoel van onbevredigd zijn wordt gevoeld. Om die niet te voelen wordt de toevlucht genomen tot allerlei compensaties, zoals bijvoorbeeld teveel eten of meer spullen en kleding kopen dan nodig of verantwoord is. De verslaving aan werk, seks, prestaties. Bevrediging, veiligheid en koestering worden gezocht waar hij niet te vinden is, in de buitenwereld. Allerlei afleidingen worden gevonden, de smartphone is de grootste vriend die altijd klaarstaat. Maar het is nooit genoeg, de onrust van het gemis blijft. Waarom is dit zo? Omdat de diepere oorzaak niet aangepakt wordt.

Contact maken met de innerlijke voedingsbodem

Het is van belang te beseffen hoe wezenlijk het is om contact te maken met de innerlijke bron, de voeding komt altijd van binnenuit, vanuit het diepere wezen. Echte kracht en zelfstandigheid worden hier gevonden. De werkelijke behoeften-bevrediging ligt in het contact met de eigen oorsprong. Hier kan de eeuwige honger vervangen worden door een gevoel van diepe vervulling. Dit is een pad dat zelfkennis en vrede oplevert.

Niet langer pijn vermijden

De angst voor pijn is vaak een grotere bron van leed dan de pijn zelf. Onvervulde behoeften onder ogen zien en er zelf de verantwoordelijkheid voor nemen, in plaats van deze buiten zich te projecteren legt de macht om bronnen van pijn uit te schakelen in eigen hand.

Leven in het hier en nu

Het is mogelijk zichzelf te verschaffen wat nodig is. Tevredenheid is alleen maar mogelijk in het hier en nu. Door de kleine dingen te waarderen, ontstaat er een gevoel van ontspanning, zich bewust worden van de vele geschenken die dagelijks voor de mens klaarstaan: de zon die opkomt, de nacht die rust geeft, de prachtige natuur, een fantastisch functionerend lichaam. Even ophouden met rennen schept ruimte om nu even te genieten van dit moment. Daarna ren je weer door, tot je weer beseft dat het nu even tijd is om te genieten van....

Wat heeft de ander nodig?

De valkuil van een Rode Draak kan zijn dat zijn of haar liefde en zorg verstikkend kan zijn voor de ander(en). Ook hier kunnen we onszelf vragen stellen en die mee de diepte in nemen.
  • Wat heeft de ander werkelijk nodig?
  • Wat kan ik werkelijk betekenen voor de ander?
Wees niet verbaasd wanneer loslaten (bijvoorbeeld) als een van de antwoorden komt.

De wijsheid van de tzolkin

In de tzolkin-kalender, in haar gezichten van de dag, in de dynamiek van het tzolkin-jaar dat samenhangt met nog veel grotere tijdseenheden en cycli, is een wijsheidssysteem te vinden dat een licht kan werpen op vele levenskwesties en dat een dragende kracht vormt in de omgang hiermee.

Plannen maken en uitvoeren op basis van de dynamiek van de tzolkin

De tzolkin kan gebruikt worden als een systeem op basis waarvan men een plan uit kan zetten. Dan wordt men gedragen door de werkzame krachten. Men gaat met de stroom mee. Men kan bijvoorbeeld een onderneming starten op dag één van een dertiendaagse tijdsperiode of wavespell, en op dag dertien een (eerste) doel bereikt hebben. Dit kan zowel aan het begin van het tzolkin-jaar als op dag één van een van de andere wavespells of dertiendaagse tijdsperioden.

Tip: bekrachtig goede voornemens op het tzolkin-nieuwjaar

Op de allereerste dag van het tzolkinjaar, het tzolkinnieuwjaar, dat om de 9 maanden plaatsvindt en dat altijd begint met de dag van de Rode Draak, kan de begeleidende (wils)kracht gevonden worden (die gemist wordt op 1 januari) om goede voornemens ook waar te maken. Elke negen maanden is er weer een nieuwe kans. Het teken van de Rode Draak is een krachtige bondgenoot. Aan het begin van het Maya-tzolkinjaar, dat begint met het dagteken van de Rode Draak, en dat de eerste dertien dagen kleurt met haar voedende en gidsende energie, is er werkelijk de kans om doorbraken te maken. Oude ingesleten gewoonten, verslavingen, obsessies, kunnen vervangen worden onder de initiërende, dragende en voedende kracht van de Rode Draak. Een nieuwe aanpak op dag één begonnen en de hele dertien-daagse periode van de Rode Draak volgehouden legt een nieuw fundament, een andere basis. Een gewenst spoor is betreden. De bakens zijn verzet. Het tij werkt mee. Nieuwe gewoonten, patronen en activiteiten vinden hun weg en ontplooiing.

Het maya-tzolkin-dagteken berekenen

Om het maya-geboorteteken te berekenen, zijn er verschillende sites (www.mayawijsheid.nl of b.v. de duitstalige site: www.maya.at) op internet te vinden waar de geboortedatum ingevoerd kan worden.

Op welke datum begint er een nieuwe tzolkinjaar?

Op de hiervolgende data die elk 9 maanden uit elkaar liggen, begint een nieuw tzolkin-jaar. Dit jaar begint met het dagteken of zonneteken van de Rode Draak, ook is deze dag het begin van de dertien-daagse tijdsperiode, de wavespell, of tijdsgolf waarin de thema's die passen bij de Rode Draak, zoals hierboven beschreven aan bod (kunnen) komen.
19-5-2022
3-2-2023
21-10-2023
8-7-2024
25-3-2025
10-12-2025

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Auteur: Sofiaswereld
Aantal keer gelezen: 237x
Toegevoegd: 20-10-2023 11:26
Gewijzigd: 23-10-2023 09:52

Relevante links

Categorieën

Er zijn reeds 3722 artikelen toegevoegd op deze website.
De copyrights van infobron.nl zijn van toepassing!