Letselschade en de zorgplicht in het arbeidsrecht

Letselschade en de zorgplicht in het arbeidsrecht

Letselschade en de zorgplicht in het arbeidsrechtIn dit artikel zetten we uiteen welke zorgplicht er eigenlijk op de werkgever rust om letselschade te voorkomen. Wat mag de werknemer verwachten om te voorkomen dat hij of zij schade oploopt in de werkzaamheden?

Welke inspanningen van de werkgever verwacht mogen worden hangt af van de omstandigheden van het geval.

Invulling door de concrete situatie

 1. Aard van de werkzaamheden

 1. De kenbaarheid van het gevaar

Is de werkgever in gebreke gebleven met het nemen van veiligheidsmaatregelen tegen de gevaren die hem bekend waren of behoorde te zijn, dan is hij ook aansprakelijk wanneer een hem niet bekend gevaar zich heeft verwezenlijkt. Wel noodzakelijk is dat het niet nemen van de maatregelen met het oog op de wel bekende gevaren de kans op verwezenlijking van het onbekende gevaar aanmerkelijk heeft verhoogd. 

 1. Inzicht in de Risico’s = De kans dat een gevaar zich zal voordoen en de mogelijke effecten op de veiligheid en de gezondheid van de werknemer. IN hoeverre kende je die? 

 2. Stand van de wetenschap, techniek en professionele dienstverlening

  1. Concrete situatie ( eerdere gevallen gezondheid werd aangetast) 

  2. Onafhankelijke informatie ( stand van wetenschap en techniek)

  3. Overlapping met arbo, beleid art 3:1 ARBO

 3. De ernst van het risico, risico inventarisatie en – evaluatie.

Arbeidsomstandighedenwet. Nagaan wat er gebeurd, en evalueren in kader van de stand van wetenschap. Je mag van werkgever niet alles verwachten. Maar een abstracte objectieve kennis en deskundigheid die hij inschakelt.

 1. De onderzoeksplicht op basis van goed werkgeverschap. De werkgever heeft een verplichting om te onderzoeken welke gevaren de door hem te verwerken of te produceren stoffen voor zijn werknemers kunnen opleveren. 

 2. Melding arbeidsongevallen, arbeidsinspectie houdt niks in. Je kan beleid vormen, maar is abstract, het gaat om de concrete situatie.

 1. De te verwachten onoplettendheid van de werknemer

Het steeds verrichten van dezelfde werkzaamheden, dagelijkse omgang met machines voorzichtigheid werknemer neemt af. Het zogenaamde ervaringsfeit. Ervaringsfeit: Je bent vertrouwd in de situatie waarin je werkt, je ziet het risico niet meer scherp op je netvlies. WG moet daar alert op zijn, bv nascholingstraject/cursus. Werkgever moet technische maatregelen nemen dat de gevaren die een gevolg zijn van onoplettendheid zo veel mogelijk worden voorkomen. Werknemer neemt niet alle voorzichtigheid in acht die noodzakelijk is.

 • Afscherming van machines

 • Automatische beveiligingen

Werkgever moet ook toezicht blijven houden op de naleving van voorschriften. De werkgever moet ervoor zorgen dat de werknemer niet eenmalig instructies krijgt over de in acht te nemen veiligheidsvoorschriften, maar dat hijzelf ook gedegen toezicht moet houden op het door de werknemers blijven naleven van die voorschriften!

 1. Waarschuwingsplicht van de werkgever. 

In het algemeen is geen waarschuwing van werkgeverszijde nodig voor algemeen bekende gevaren. Een waarschuwing mag achterwege blijven voor gevaren die in niets afwijken voor die waarmee men in het dagelijks leven wordt geconfronteerd. Huis, tuin & keuken gevallen.  Rekening wordt gehouden met:

 • Werkervaring en kennis (dakbedekker, hij had op basis van ervarenheid moeten informeren) 

 • Veiligheidsdiploma’s 

 • De werkgever kan niet voor elke mogelijke verrichting gedetailleerde voorschriften geven. HR koffiekop! 

 • Of het gevaar relatief eenvoudig te vermijden was geweest (deur ziekenhuis) 

 • Huis, tuin en keuken gevallen. HR keukenmes, HR koffiekop.

Uitglijdende chauffeur: de werkgever is verplicht zorgvuldigheidsnormen te nemen waar het gaat om eventuele ongevallen die zich voor zouden kunnen doen bij het uitoefenen van de werkzaamheden. Indien het gaat om werkzaamheden die ook in de huiselijke sfeer worden verricht, heeft zulks niet tot gevolg dat hogere eisen mogen worden gesteld aan de zorgplicht van de werkgever. 

Koerswijziging? Keerpunt in de bijna voorheen absolute zorgplicht van de werkgever. Minder snel een tekortkoming van werkgeverskant.

 • Geen sprake van een absolute waarborg, maar alleen datgene wat redelijkerwijs van hem mag worden verwacht.

 • Ingekort op een aantal elementen die invulling geven in de zorgplicht, zoals o.a. in de uitoefening van zijn werkzaamheden, opzet en bewuste roekeloosheid. 

 • Verruimd door aansprakelijk te zijn voor de hem niet bekende gevaren, en werken met stoffen die algemeen maatschappelijk zijn aanvaard. 

 • Soms gewoon ongelukkige samenloop van omstandigheden

 • Werkgeversaansprakelijkheid is wel begrensd. 

 • De concrete feiten en omstandigheden van het geval zijn doorslaggevend.


Beroepsziekten

Werkgever moet maatregelen treffen waarvan hij het bestaan ten tijde van de blootstelling van de werknemer aan dat gevaar BEHOORDE te kennen. Als de werkgever niet die maatregelen heeft getroffen met het oog op de hem bekende risico’s en de risico’s die hij behoorde te kennen, dan draagt hij ook het risico van onbekende gevaren, omdat het ontstaan daarvan door zijn nalaten is verhoogd. Daarmee wordt het uitgebreid tot onbekende risico’s in samenhang met beroepsziekte. Beroepsziekte: Ziekte die in hoofdzaak een gevolg is van arbeid of arbeidsomstandigheden.

 • Ziekte als gevolg van blootstelling aan asbest

 • Kappersziekte

 • RSI

Moet worden gemeld aan de NCB ( Nederland centrum voor beroepsziekten art 9 lid 3 ARBO). ABN AMRO/N: een Burn-out valt ook onder werkgeversaansprakelijkheid.  Art 7:658 BW moet ruim uitgelegd worden. De schade waartegen dit artikel bescherming beoogt te bieden geldt voor de gevallen waarin lichamelijk letsel en fysiek (psychisch) letsel is opgetreden.  Er moet wel causaal verband zijn. En de werkgever moet onvoldoende zorgmaatregelen genomen hebben. BURN out is een beroepsziekte. Langdurige verstoring van de balans tussen belastbaarheid en belasting.

Stelplicht en bewijslast

  • Werknemer moet stellen en zo nodig bewijzen dat hij schade heeft geleden in de uitoefening van zijn werkzaamheden.

  • Bestaan en omvang van de schade stellen

  • De schade is geleden in de uitoefening van zijn werkzaamheden

  • EN zal dit aannemelijk moeten maken. 

  • Kern: Tijdstip en plaats ongeval + schade. Relatief makkelijk. Bewijslast is veel lager dan in art 7:611 BW.

  • Beroepsziekte

  • Bestaan van de schade

  • Dat de schade is geleden in de uitoefening van zijn werkzaamheden. 

  • ER moet een causaal verband zijn tussen de schade en de werkzaamheden. 

  • De enkele mogelijkheid dat de schade is geleden in de uitoefening van zijn werkzaamheden is niet voldoende om de werkgever voor die schade aansprakelijk te stellen. RSI wordt snel aangenomen. 

  • Wanneer een werknemer is blootgesteld aan voor de gezondheid gevaarlijke stoffen, het oorzakelijk verband tussen de schade die hij heeft geleden in de uitoefening van zijn werkzaamheden, worden aangenomen als de werkgever heeft nagelaten om maatregelen te treffen die redelijkerwijs nodig zijn om te voorkomen dat de werknemer in de uitoefening van zijn werkzaamheden schade lijdt. 

  • 7:611 BW🡪 bewijsplicht bij werknemer: hij moet stellen en bewijzen dat de werkgever in strijd heeft gehandeld met zijn zorgverplichting. 

  • 7:658 BW🡪 heeft een veiligheidsverplichting en daarbij kan de bewijslast omgekeerd worden.

  • Schade

  • Immateriële schadevergoeding van pijn en gederfde levensvreugde. 

Materiële schade 🡪 schade die niet op enige wijze al wordt vergoed bv WWIA. 


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Auteur: uitvaartverzekering
Aantal keer gelezen: 884x
Toegevoegd: 10-11-2020 09:32
Gewijzigd: 06-02-2023 20:05

Relevante links

Categorieën

Er zijn reeds 3413 artikelen toegevoegd op deze website.
De copyrights van infobron.nl zijn van toepassing!